Pais Valencià | Alegaciones

Models d’al·legació a les qualificacions de les proves

02 juliol 2019

D’acord amb la normativa de convocatòria de les oposicions, les persones aspirants tenen dret a presentar al·legacions a cada una de les proves en què es divideix l’oposició. Aquesta mesura ha estat gràcies a la pressió de STEPV en la negociació, tot i que el Sindicat exigia el dret a la revisió de les proves i no una mera al·legació a les notes, però és un primer pas.
STEPV ha preparat uns models d’al·legacions per a les persones que no estiguen d’acord amb les qualificacions. Les al·legacions les trobareu classificades per cossos docents (cadascú té les seues característiques) i, dins dels cossos, per proves (primera prova -part A i part B- i segona prova-programació/guia docent i unitat/bloc temàtic) i, a continuació, per casuístiques (si he aprovat i no estic d’acord amb la nota i si he suspés).

Com emplenar l’al·legació?
Una vegada localitzat el model d’al·legació corresponent a la situació que es vol al·legar, cal emplenar les dades corresponents i, en l’espai reservat per a deixar constància de l’al·legació, cal especificar perquè es pensa que la nota no s’adequa a l’esperada.
Recomanem que l’al·legació estiga fonamentada el màxim possible. Per això, també recomanem que s’argumente amb l’esquema desenvolupat que vam seguir a l’hora de fer la prova, entrant un poc en matèria i relacionant-ho amb els criteris d’avaluació que Conselleria té penjats el web, les discrepàncies que considerem amb la qualificació obtinguda, a més de tota aquella informació que la persona interessada considere adient per a justificar la seua argumentació.
Si només feu al·legacions d’una de les proves, esborreu l’espai reservat a l’al·legació de l’altra prova. Adjunteu una foto o, si és el cas, la qualificació de la nota penjada en la web pel tribunal, com a DOCUMENT NÚMERO 1, tal i com apareix en el model d’al·legació.

A qui es presenta l’al·legació?
L’al·legació es presenta al corresponent tribunal, no a la Conselleria, sinó al tribunal que ens ha avaluat. I recordeu de quedar-vos còpia segellada pel tribunal de l’escrit d’al·legacions. Potser el necessiteu més endavant.

Quan es presenta l’al·legació?
Es poden presentar al·legacions a les notes de la primera prova (part A i part B), d’una banda, i a les notes de la segona prova (programació/guia docent i unitat/bloc temàtic), d’una altra, una vegada es publiquen les llistes provisionals de cada una de les parts. El termini és des de les 9.00 hores fins a les 14.00 hores de l’endemà de la seua publicació.


Com sabré la resposta del tribunal a les al·legacions?
El tribunal revisarà les al·legacions i publicarà les llistes definitives en la mateixa forma que les llistes provisionals i, en cas que la nostra nota haja sigut modificada s’entendrà que han atés l’al·legació. Si no ha estat modificada, s’entendrà que han desestimat l’al·legació. Només podran continuar les persones que obtinguen una qualificació igual o superior a 5 en la primera prova i en la segona prova.

Quin és el següent pas que puc fer si no estic d’acord amb la qualificació definitiva del tribunal?
Si no estic d’acord amb la qualificació definitiva, la convocatòria ofereix la possibilitat de fer un recurs d’alçada. Aquest recurs està a disposició de l’afiliació en en l’espai de l’afiliació del web STEPV (apartat Serveis Jurídics). També els trobareu classificats per cossos, proves i casuístiques.
El recurs d’alçada s’ha d’interposar davant la Direcció General de Personal i centres Docents (no al tribunal) en el termini d’un mes, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es), o a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones).

A partir d’aquest moment, per aclarir com continua el procediment, poseu-vos en contacte amb el Sindicat a partir del mes de setembre.

Models d’al·legació (tria el corresponent)
Cossos de professorat de secundària, FP, EOI i professorat de Música i Arts Escèniques
– Primera Prova (Part A Teòrica, Part B Pràctica):
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

– Segona Prova (Programació i unitat didàctica):
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Cos de professorat d’Arts Plàstiques i Disseny
– Primera Prova (Part A Teòrica, Part B Pràctica)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

– Segona Prova (Guia docent i bloc temàtic)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

Cos de catedràtics de música i arts escèniques
– Primera Prova (Part A Teòrica, Part B Pràctica)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació

– Segona Prova (Guia docent i bloc temàtic)
+ He aprovat però no estic d’acord amb la nota: Model d’al·legació
+ He suspés: Model d’al·legació