Pais Valencià | Calificaciones

Resultats primera prova oposicions 2019

A aquesta web podreu anar consultat resultats.

http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/actas-de-tribunales-de-oposiciones-docentes

Recordem que el lloc oficial on fer públiques les llistes provisionals amb les puntuacions parcials i totals obtingudes per totes les persones participants, és als taulers d’anuncis dels locals on actuen, i que haurà de figurar separadament la d’aquelles que l’hagen superada.

Encara així, STEPV ha fet gestions per tal d’aconseguir que la totalitat d’actes es publiquen en web, a més a més dels taulers d’anuncis.