Cataluña | Se aprueba la oferta de ocupación pública parcial para 2020

ACORD GOV/153/2020, de 9 de desembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per al 2020corresponent a places de funcionaris de cossos docents no universitaris. (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 8292 – 11.12.2020)