Illes Balears | Listados definitivos de admitidos y excluidos. Las últimas novedades del proceso

Novetat 04/05/2021


– Resolució de 4 de maig de 2021,per la qual es modifica la Resolució de 26 de febrer de 2021 per la qual es fa pública la llista, amb caràcter definitiu, dels aspirants admesos i exclosos que han sol·licitat participar en el concurs oposició convocat per resolució de 3 de febrer de 2020 


– Llista definitiva dels aspirants aptes i no aptes de l’acreditació del coneixement del castellà per a estrangers 


– Nomenament de la comissió avaluadora de competència escrita i oral en llengua castellana. 
– Les proves es realitzan a la sala de juntes de la Direcció General de Personal Docent (carrer del Ter núm. 16, primera planta. Palma) dia 28 d’abril de 2021 a les 9:00 hores.Resolució de 8 d’abril de 2021, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 3 de febrer de 2020. 

Resolució de 8 d’abril de 2021, per la qual es fa pública la composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 3 de febrer de 2020. 

ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals del cos de mestres

ANNEX 2: Composició provisional dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny