Baleares | Oferta Pública de Empleo

Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2022 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB Núm. 165 20 de desembre de 2022)

ANNEX
Places del cos d’inspectors d’educació i dels cossos de professors d’ensenyament secundari, professors d’escoles oficials d’idiomes,
professors de música i arts escèniques, de mestres, de professors especialistes en sectors singulars de formació professional
corresponents a la taxa de reposició
Codi Cos Nre. places

  • 510 Inspectors d’educació – 1
  • 590 Professors d’ensenyament secundari – 118
  • 592 Professors d’escoles oficials d’idiomes – 4
  • 594 Professors de música i arts escèniques – 5
  • 597 Mestres – 292
  • 598 Professors especialistes en sectors singulars de formació professional – 10

Total 430

Anuncio publicitario